Гаранции

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката от крайния клиент,
посочена в гаранционната карта 
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при наличието на коректно
попълнени и валидни гаранционни документи, и при представяне на валидни
платежни документи (касова бележка,фактура). Гаранцията отпада при нарушен
външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта;
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект,
който се е проявил в гаранционния срок;
4. Претенции за неокомплектованост на изделието се обслужват само в момента
на неговото закупуване;
5. Гаранционен срок 12 месеца на заваръчна техника.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща
безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване
е отсъствието на механични и термични деформации на изделието, ненарушени
гаранционни стикери;
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на Доставчика;
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване
на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в
електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване
на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени
лица или по други причини, независещи от Доставчика, се отстраняват за сметка на купувача
9. Гаранцията не се отнася за повреди, причинени oт пренапрежения , както и от други
модули или оборудване, използвани съвместно с изделието
10.Доставчикът не носи отговорност за съхранението на информация на Купувача,
както и за нейното възстановяване, в случаите на нейната загуба, вследствие на
гаранционен ремонт или замяна на изделието.Доставчикът не носи отговорност
за възможни материални и нематериални щети, както и за пропуснати ползи, 
вследствие невъзможността на Купувача да използува изделието.
Снимките в сайта са илюстративни.
Вид на гаранционната карта съпроводена с касова бележка или фактура